ETISKE RETNINGSLINJER PÅ ZENIT YOGA

Vi er opptatt av å møte verden som den er. 

Raushet / Solidaritet / Bærekraft 

balu-gaspar-KC2ZSFSfEmA-unsplash.jpg

GENERELT

​Vi på Zenit Yoga ønsker at det etiske fundamentet for yogautøvelse, bevegelse, undervisning og interaksjon skal være tydelig og trygt, samt solid forankret i både norsk lovverk og fagspesifikke retningslinjer.

 

KJERNEVERDIER:

Vi har valgt oss noen kjerneverdier som bygger på tradisjonell yogisk filosofi og moderne etikk:

  • RAUSHET - Raushet, vennlighet, omsorg og det å holde rom for andres prosesser og å møte dem der de er er viktig for oss å etterleve. Raushet er å innta en ikke-dømmende og åpen holdning, å sette omsorgsfulle grenser og å prøve og feile og lære av det.

  • SOLIDARITET - Som et kvinnedrevent senter står likestilling, rettferdighet og solidaritet dypt forankret i verdiene våre. For oss er det viktig at alle skal føle seg velkommen hos oss og bli behandlet med respekt. Vi står i solidaritet med marginaliserte grupper og erkjenner at ingen er frie før alle er frie. 

  • BÆREKRAFT - For oss er bærekraftsperspektivet viktig, både når det kommer til økologi og praksis. Vi ønsker å tilby en læringsarena der våre studenter opplever at praksisene de lærer hos oss er fysisk-og mentalt bærekraftige og gjennomførbare i eget liv. Vi er opptatt av at klima- og naturkrisen skal informere valgene vi tar og praksisen vi formidler. Vi etterstreber for eksempel at det økologiske bærekraftsperspektivet reflekteres i blant annet utstyret vi har tilgjengelig på senteret, varene i butikken vår, og i de få trykksakene vi benytter til markedsføringsmateriell.

I MØTE MED ANDRE OG HVERANDRE

Vi ønsker å møte andre og hverandre med åpenhet, nysgjerrighet, respekt og tillit for å etablere gode rammer for samhandling og utforskende prosesser.

Mer tekst kommer.

KOMPETANSE OG INTEGRITET

VÅRE KLASSER

  • Våre klasser formes både av våre lærere og av en underliggende klassestruktur på de ulike klassene som vi har utarbeidet gjennom årene. Vi har disse klassestrukturene for å sikre en kontinuitet i kursinnholdet og for å legge opp til en naturlig læringsprogresjon over semestrene. 

  • Vi tar med oss yogaens tradisjon og opphav inn i klassene våre og integrerer flere elementer enn asanas (fysiske øvelser); dette inkluderer pusteøvelser (pranayama), meditasjon, mindfulness, avspenning og yoga nidra, mantra (lydens yoga, sang), mudras (håndgesturer), kriyas (renseøvelser), samt filosofi og teori-prat og tema på klassene. Våre undervisere står fritt til å benytte disse elementene i større eller mindre grad på sine klasser, men vi oppfordrer til å inkludere spekteret av det yogatradisjonen har å tilby.

 

 

UNDERVISERENES ROLLE

  • Våre undervisere søker som regel kompetansehevning på egen hånd, gjennom kurs og fordypninger i inn-og utland, og lar denne kompetansen informere det de formidler i undervisningen sin. Mange av våre yogalærere har en 200- eller 500-timers yogalærerutdanning, flere fra Zenits egen lærerutdanning. En yogalærerutdanning er likevel ikke et krav for å undervise hos oss, om vedkommende har tilstrekkelig erfaring med både det yogafaglige og formidling. 

  • Vi erkjenner at det er begrensninger ved yogalærerens rolle, og der det er behov henviser vi videre til andre fagfolk med den riktige kompetansen. Som yogalærere kan vi ikke tre inn i rollen som psykologer, leger, ernæringsfysiologer, fysioterapeuter eller manuelle terapeuter. 

  • I de tilfellene der kompetansen til våre yogalærere overlapper med annen fagkompetanse kan dette informere arbeidet deres, men yogarommet skal likevel ikke benyttes til diagnostisering eller uoppfordrede råd.

REKLAME OG REFERANSER

  • ​Vi ønsker ikke å bruke klasserommet som salgsarena for produkter, enten de finnes i vår butikk eller ei. 

  • På klassene informerer vi sporadisk om kommende workshops/ kurs som er i regi av- eller har tilknytning til Zenit Yoga som kan være av interesse for deltakerne.

Mer tekst kommer.